اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات پیامهای آسمانی اول راهنمایی هشتم فروردین سال ۱۳۹۱

۱)بهترین انسانهادرروزقیامت کسانی اند که ...  . 

 

الف)دروغ نگفتن                     ج)احسان به والدین 

ب)اذیت نکردن همسایه           د)تواضع وفروتنی 

 

۲)انسان ...درروزقیامت مانندمورچه ای کوچک محشورمی گردد. 

 

الف)متکبرومغرور             ج)سخن چین

ب)دروغگو                      د)ریاکار 

 

۳)بزرگان دین برای حفظ دین خود... . 

 

الف)بادشمنان جهادمی کنند               

ب)بادشمنان سرسختانه می جنگندوجانشان رافدامی کنند 

ج)بادشمنان مدارامی کنند 

د)به کسب علم ودانش می پردازند 

 

۴)امام صادق (ع)«به هنگام نمازباآرامش ٬به اطراف نگاه نمی کردند٬تمتم تمرکزشان برنماز بودواعمال نماز رابادقت وپشت سرهم انجام می دادندوهیچ کوتاهی نمی کردند»٬نمازامام(ع)سرشاراز... دربرابرپروردگاربود. 

 

الف)تواضع         ب)فروتنی          ج)خضوع وخشوع           د)اخلاص 

 

۵)چگونه نمازی باشکلی درخشان به سوی صاحبش برمی گرددوازخدامی خواهدکه اوراهم خوب حفظ کند؟ 

 

الف)نمازی که بااخلاص باشد                    د)نمازی که باآرامش خوانده شود      

ب)نمازی که دراول وقت خوانده شود           ج)نمازی که بادقت وپشت سرهم خوانده شود