اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات پیامهای آسمانی دوم راهنمایی هشتم فروردین سال ۱۳۹۱

۱)آیه ی «ولاتجسسوا ولایغتب بعظکم بعضأکدامیک ازحقوق زیرراشامل می شود؟ 

 

الف)حق النفس وحق الله               ج)حق الله 

ب)حق الناس                               د)حق الله وحق الناس         

 

۲)هرقدرانسان از گناه دورشودبه ...نزدیک ترمی شود. 

 

الف)خدا       ب)بهشت             ج)اولیای خدا              د)کارهای نیک 

 

۳)مطمئن ترین٬بی ضررترین وبی خطرترین روش درمانی برای انسانها: 

 

الف)استراحت کردن                               ج)روزه

ب)خوردن داروهای گیاهی                      د)رژیم غذایی 

 

۴)پاداش کارهای نیک درماه رمضان چندبرابرماهههای دیگراست؟ 

 

الف)۶۰برابر      ب)۸۰برابر            ج)۷۵برابر               د)۷۰برابر 

 

۵)اگرنمازگزاردرمکانی غصبی نماز بخواندنمازش ... است. 

 

الف)صحیح         ب)باطل               ج)مباح                  د)مکروه