اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات عربی پایه اول راهنمایی هشتم فروردین سال ۱۳۹۱

معنای فارسی کدام کلمه غلط است؟ 

 

الف)تجدید:احیاءکردن             ج)أعلام:دانشمندان

ب)أبواب :درها                       د)تلامیذ:دانش آموزان 

 

۲)معنای فارسی جمله ی «هل تحب الطیورالقفس»کدام گزینه است؟ 

 

الف)آیاآن پرنده درقفس است؟ 

ب)آیاپرندگان درقفس هستند؟ 

ج)آیاپرندگان قفس رادوست می دارند؟ 

ج)آیاپرنده قفس رادوست می دارند؟ 

 

۳)معنای فارسی کدام کلمه صحیح است؟ 

 

الف)أخذ:بازکرد     ب)مدخر:ذخیره شده        ج)طالعة:درخشان        د)فرائض:واجب 

 

۴)مفرد عبارت«هولاءأعلام»کدام گزینه است؟ 

 

الف)هذاعلم       ب)هذه عالمة         ج)هذاعلم               د)هذاعالم 

 

۵)جمع عبارت«هذه قصة»کدام گزینه است؟ 

 

الف)هاتان قصتان      ب)هولاءقصتان     ج)هذان قصص        د)هولاءقصص