اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات عربی پایه اول راهنمایی نهم فروردین سال ۱۳۹۱

۱)کدامیک ازکامات زیر٬جمع مکسرمی باشد؟ 

 

الف)مجتهد   ب)اجتهاد       ج)انجم                 د)تجدید 

 

۲)گزینه صحیح راانتخاب کنید.«اولئک .......  .» 

 

الف)رجل            ب)طائرة           ج)رجال               د)طائرین 

 

۳)گزینه ی صحیح راانتخاب کنید.«....... محبوبون.» 

 

الف)المعلمتان      ب)الامام           ج)العلماء            د)الفاضلات 

 

۴)گزینه صحیح راانتخاب کنید.«......... رجال.» 

 

الف)هولاء         ب)هذا              ج)هذان                 د)هذین 

 

۵)ترجمه عربی «راستگویان(زن)موفقند.»کدام است؟ 

 

الف)الصادقون ناجحون              ج)الصادقون موفقون

ب)الصادقتان موفقتان               د)الصادقات ناجحات