اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات پیامهای آسمانی پایه دومراهنمایی ٬نهم فروردین سال ۱۳۹۱

۱)گنج بی پایان درزندگی ما: 

الف)زندگی     ب)دین       ج)علم ودانش         د)عمر 

 

۲)کدامیک از موارد زیر جزءثمرات کاروکوشش نیست؟ 

الف)عبادت خداوند               ج)توانایی برای انقاق

ب)کسب حلال                    د)سخاوتمندی  

 

۳)...بهترین نمونه دعاست. 

الف)روزه      ب)نماز            ج)خمس                 د)زکات 

 

۴)کسی که به دیگران تهمت می زندکدامیک ازحقوق زیر راشامل می شود؟ 

الف)حق النفس        ب)حق الله      ج)حق الناس           د)حق الله  وحق الناس