اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1391

عربی سال اول راهنمایی روزهفتم فروردین سال ۱۳۹۱

۱)کلمه ی ناهماهنگ باسایرکلمات راانتخاب کنید. 

 

  الف)قطع        ب)بناء          ج)وقعت        د)تحمل              

 

۲)معنای کدام گزینه غلط است؟ 

 

الف)النجاح:پیروزی                  ج)الاخری:برادرم     

ب)مفتاح:کلید                        د)اخذت:گرفت 

 

۳)ترجمه ی فارسی جمله ی‌ «رجعت النملة فی طلب الحبة»کدام گزینه است؟ 

 

الف)مورچه به دنبال دانه رفت.                ج)مورچه دانه هارا یافت. 

ب)مورچه درطلب دانه بازگشت.              د)مورچه درطلب دانه تلاش کرد.   

 

۴)مفرد جمله ی «هولاء عفیفات»کدام گزینه است؟ 

 

الف)هذاعفیف                     ج)هذه عفیفة 

 ب)هذان عفیفان                 د)تلک عفیفة 

   

۵)جمع عبارت «هذاعالم»کدام گزینه است؟ 

 

الف)هذان عالمان                       ب)هولاءعالمین 

ج)هولاءعالمات                           د)هاتان عالمتان