اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات پیامهای آسمانی پایه اول راهنمایی ٬نهم فروردین سال ۱۳۹۱

۱)دوست داشتنی کارهانزدخداوندبلندمرتبه ... است. 

 

الف)صداقت      ب)فروتنی            ج)نمازخواندن            روزه گرفتن 

 

۲)خداوندمتعال به ماقول دادهاست درصورتی که ازنعمتهایش درست استفاده کنیم وسپاسگزاراوباشیم...  . 

الف)مارابه بهشت می برد .                  ج)موردشفاعت اهل بیت (ع)قرارمی گیریم.

ب)نعمت هارازیاد خواهدکرد .                 د)گناهان مارامی بخشد. 

 

۳)کدامیک ازمواردزیر جزءارکان نماز نیست؟ 

 

الف)نیت     ب)قیام          ج)رکوع            د)تشهد 

 

۴)نتیجه دروغ گفتن........  . 

 

الف)خواری دردنیا     ب)محشور شدن به شکل حیوانات    ج)عذاب درآخرت       د)گزینه الف وب