اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات عربی پایه دوم راهنمایی٬نهم فروردین سال ۱۳۹۱

 ۱)برای تمام گزینه ها«هذه» و«تلک»به کارمی رود٬به جزءگزینه ی ....   : 

 

الف)اشجار     ب)ازهار      ج)اطفال            د)کلمات 

 

۲)کدام گزینه جمع مذکر مخاطب فعل مضارع است؟ 

 

الف)تجعلون    ب)یامرن     ج)تلعبن          د)یحبون 

 

۳)کدام کلمه ازنظر معنی ومفهوم بابقیه ی کلمات «ناهماهنگ»است؟ 

 

الف)قلق     ب)فرح      ج)مضطرب        د)حزین 

 

۴)کدام گزینه به ترتیب عبارت«نحن ناکل .......ونشرب......»راکامل می کند؟ 

 

الف)الخبز٬التفاح    ب)الجبن٬الطعام       ج)الکاس٬الملح       د)الطعام٬الماء 

 

۵)جمع فعل «تشربین»کدام کلمه است؟ 

 

الف)تشربون   ب)یشربن      ج)یشربون       د)تشربن