اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
پنج‌شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1391

تحویل سال

امروز روز       شادی   و   امسال سال گل              نیکوست حال ماکه نکو باد حال گل

 

گل رامدد    رسید      زگلزار   روی دوست              تا   چشم   ما نبیند   دگر  زوال   گل 

 

سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو              اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل 

 

جامه دران رسید    گل از    بهر داد       ما              زان   می دریم جامه به بوی وصال گل 

  

مولوی